INTEGRITETSPOLICY FÖR ARBETSSÖKANDE

Allmänt

Denna integritetspolicy för arbetssökande beskriver hur Sallén Elektriska AB (”Sallén”) behandlar och använder personuppgifter om dig i egenskap av att du ansöker om anställning hos Sallén. Denna integritetspolicy beskriver också dina rättigheter och hur du kan utnyttja dina rättigheter gentemot Sallén. Vid frågor om Salléns integritetsskydd är du alltid välkommen att kontakta Sallén genom att skicka ett e-postmeddelande till integritet@sallen.se

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Sallén. Sallén vill med denna integritetspolicy visa hur Sallén säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Sallén Elektriska Aktiebolag, org.nr. 556071–2167, Box 916, 751 09 Uppsala, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning. Information om hur du kontaktar Sallén finns nedan under stycket ”Kontakt”.

Salléns behandling av dina personuppgifter

Personuppgifter om dig kan överlämnas till oss direkt från dig eller från bemannings-, rekryterings-, eller inhyrningsföretag som du söker arbete genom. Sallén kan även få personuppgifter om dig från Salléns kunder eller samarbetspartners. Vilka uppgifter vi samlar in om dig, för vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av tabellen nedan.

Lagringstid

Sallén kommer inte att lagra dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för eller så länge Sallén är skyldig att lagra dina personuppgifter enligt lag eller för att bevaka Salléns rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process. Sallén har därtill intresse av att lagra dina personuppgifter för att kunna rekrytera personal till framtida tjänster. Därefter kommer dina uppgifter att raderas.

Överföring av personuppgifter till tredje part och tredjeland

Sallén lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja Salléns åtagande mot dig som arbetssökande till exempel vid samarbete med rekryterings- bemannings- eller inhyrningsföretag. Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte.

Sallén strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Sallén överför inte dina personuppgifter till land utanför EU/EES utöver vad som anges nedan. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Sallén att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Sallén använder molntjänstleverantören Microsoft, med servrar i USA, för lagring av data. Genom Salléns användning av Microsoft kan dina personuppgifter komma att överföras till USA. De personuppgifter som Sallén samlar in om dig genom din användning av Sallén webbplats kan överföras till Google i USA, genom Google Analytics. Sallén har säkerställt att dina rättigheter garanteras vid överföring till USA genom Googles anslutning till EU-US Privacy Shield. Mer information finns tillgänglig på www.privacyshield.gov.

Sociala medier

Vad gäller de personuppgifter som förekommer och behandlas på sociala medier så som Facebook, Instagram och LinkedIn hänvisar vi användare till respektive tjänsts policy för information om hur de behandlar personuppgifter. Enligt Sallén är syftet med behandlingen att arbetssökande till Sallén ska kunna interagera och ha kontakt med Sallén via sociala medier samt att Sallén ska kunna ta kontakt med potentiell arbetskraft via sociala medier. Behandlingen är nödvändig för Salléns berättigade intresse av att marknadsföra sin rörelse för potentiella arbetssökande, knyta till sig kompetent arbetskraft samt erbjuda arbetssökande en modern rekrytering (intresseavvägning).

Dina rättigheter

Under förutsättning att Sallén är personuppgiftsansvarig har du, när som helst, rätt att kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats, samt till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Begäran om att få ta del av sådan information skall vara skriftlig och skickas till på den adress som anges nedan under stycket ”Kontakt”.

Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Sallén kommer att på din begäran eller eget initiativ rätta, avidentifiera, komplettera eller radera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Sallén är i vissa fall skyldig att behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort.

Under vissa omständigheter kan du begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen under de förutsättningar som tillämplig personuppgiftslagstiftning medger (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig).

Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter eller om du har några frågor angående personuppgifter som innehas av Sallén, eller frågor om denna integritetspolicy, tveka inte att kontakta Sallén (för kontaktuppgifter se stycket ”Kontakt” nedan).

Vänligen kontakta Sallén om du är missnöjd med Salléns behandling av dina personuppgifter, så kommer Sallén att göra sitt bästa för att bemöta dina klagomål. Din integritet är väldigt viktig för Sallén, och Sallén strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på ett relevant och säkert sätt. Skulle Sallén ändå, enligt din mening, misslyckas i denna ambition, var vänlig notera att du också har rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen, som kommer att ändra namn till Integritetsskyddsmyndigheten under 2018.

Kontakt

Har du frågor om hur Sallén hanterar dina personuppgifter, eller om du vill nyttja dina rättigheter kontaktar du Sallén på integritet@sallen.se eller via brev på Sallén Elektriska AB, Box 916, 751 09 Uppsala.

Ändringar

Sallén har rätt att när som helst ändra denna integritetspolicy. Vid ändringar av denna integritetspolicy kommer Sallén att publicera den justerade integritetspolicyn på www.sallen.se med information om när ändringarna träder i kraft.