Bidrag för energieffektivisering i småhus

Källa: Boverket.se

*Från den 3 juli 2023 kan du som äger ett småhus som värms upp med el eller gas söka bidrag för energieffektivisering. Du kan ansöka om bidrag för materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet, till exempel att installera en värmepump.

Du kan också ansöka om bidrag för åtgärder på klimatskärmen (byggnadens golv, tak, ytterväggar, fönster och dörrar som utgör gränsen mot omgivningen), men bara om du först fått bidrag till åtgärder på värmesystemet i samma hus.

Du kan ansöka om bidrag om du äger småhuset (helt eller delvis) och stadigvarande bor där. Det innebär att huset ska användas som permanentbostad. Eftersom du måste bo i huset permanent kan du inte få bidrag för till exempel fritidsboende. Som småhus räknas en- och tvåbostadshus som är friliggande eller sammanbyggda till par-, rad- eller kedjehus.

Bidraget gäller energieffektivisering av småhus som är el- eller gasuppvärmda

Att ett hus är eluppvärmt innebär att det har ett värmesystem där behovet av rumsvärme tillgodoses genom direktverkande el eller ett vattenburet distributionssystem som värms upp av el och där tappvarmvatten värms upp av el.

Direktverkande el kan vara till exempel panelelement, konvektorelement, oljefyllda elelement, elslingor i golvet och takvärmepaneler.

Vattenburna distributionssystem kan vara element eller golvslingor fyllda med cirkulerande vatten som värms upp av el, till exempel i en elpanna. Tappvarmvatten kan värmas upp med el, till exempel i en varmvattenberedare med elpatron eller en varmvattenberedare som är sammanbyggd med, eller kopplad till, en elpanna.

Huset räknas som gasuppvärmt om rumsuppvärmning sker genom ett vattenburet distributionssystem som värms upp av gasförbränning och där tappvarmvatten värms upp av gasförbränning. Vattenburna distributionssystem kan vara element eller golvslingor med cirkulerande vatten som värms upp av gas, till exempel i en gaspanna. Tappvarmvattnet kan värmas upp genom förbränning av gas i en varmvattenberedare som är sammanbyggd med, eller kopplad till, en gaspanna.

 

ROT-avdrag

Detta bidrag avser endast materialkostnader men du kan även söka ROT-avdrag för arbetskostnaden. Läs mer om villkoren för rotavdrag på Skatteverkets webbplats.

 

Materialet ska ha beställts tidigast den 8 november 2022

Om du har köpt eller beställt materialet på egen hand ska du ha gjort det tidigast den 8 november 2022. Du ska kunna visa en kopia av beställningsordern, beställningsbekräftelsen eller inköpskvittot om länsstyrelsen begär det. Om materialet tillhandahålls av ett företag du anlitar räknas dagen du beställer tjänsten som beställningsdag för materialet.

 

Åtgärden får inte genomföras i utrymmen eller tillbyggnader som inte värmts upp tidigare

Du får inte bidrag för att täcka kostnader för åtgärder för uppvärmning av utrymmen eller tillbyggnader som inte har värmts upp tidigare. Det innebär att det inte går att söka bidrag för utrymmen där det tidigare inte har funnits någon värmekälla.

 

Möjliga värmesystemsåtgärder

Du kan ansöka om bidrag för installation av ett vattenburet eller luftburet värmedistributionssystem, anslutning till ett fjärrvärmenät, installation av en styrbar frånluftsvärmepump, luft-vattenvärmepump, berg-, sjö eller jordvärmepump, installation av en eller flera styrbara luft-luftvärmepumpar samt installation av en anordning för uppvärmning med biobränsle. Vi på Sallén erbjuder kraftfulla och smarta värmepumpar från kända varumärken som Nibe, Bosch och Fujitsu, allt från luft-luftvärmepumpar och luft-vattenvärmepumpar till frånluftsvärmepumpar och berg-/jordvärmepumpar.

 

Hur stort är bidraget?

Du kan få bidrag för högst 50 procent av materialkostnaderna för åtgärderna, dock högst 30 000 kronor för värmesystemsåtgärder och högst 30 000 kronor för klimatskärmsåtgärder. Du kan dock inte få ett bidrag som är lägre än 10 000 kronor. Det innebär att åtgärderna du söker bidrag för måste ha kostat minst 20 000 kronor. Du kan söka bidraget vid högst två tillfällen, en gång för värmesystemsåtgärder och en gång för klimatskärmsåtgärder.

Om du har fått en försäkringsersättning för delar av den aktuella materialkostnaden kan du inte samtidigt få bidrag för den kostnaden. Bifoga försäkringsbeslut som visar vilka kostnader försäkringsutbetalningen avser till din ansökan.

 

Hur ansöker jag?

Du gör din ansökan i Boverkets e-tjänst, men det är länsstyrelsen i respektive län som handlägger ansökningar, beslutar om bidrag och besvarar frågor om bidraget.

Kontakta oss så berättar vi mer